Spowiedź a pandemia

Spowiedź w obecnej sytuacji pandemii – dotyczy osób, które nie mają możliwości skorzystania z sakramentu spowiedzi

„Przed pierwszym piątkiem miesiąca, a jeszcze bardziej przed świętami paschalnymi wielu wierzących pragnie przystąpić do sakramentu pokuty. W tym roku nie dla wszystkich będzie to możliwe, dlatego zachęcam do skorzystania z możliwości zyskania odpuszczenia grzechów przez akt żalu doskonałego.

Penitencjaria Apostolska przypomina o takiej możliwości w dokumencie ogłoszonym 20 marca br. Czytamy w nim: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)”.(1) Wierni, którzy chcą skorzystać z tej możliwości, powinni ją głęboko przemyśleć i przemodlić. Nie może to być akt powierzchowny.”(2)

Co to jest „żal doskonały”?

Katechizm Kościoła Katolickiego (3) o pokucie i żalu za grzechy:

„1451 „Pokuta zobowiązuje grzesznika do dobrowolnego przyjęcia wszystkich jej elementów: żali w sercu, wyznania ustami, głębokiej pokory, czyli owocnego zadośćuczynienia w postępowaniu.”
Żal za grzechy
„1451 Wśród aktów penitenta żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce. Jest to „ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości.”
„1452 Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany „żalem doskonałym” lub „żalem z miłości” (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko to będzie możliwe.
„1453 Także żal za grzechy nazywany „niedoskonałym” (attritio) jest darem Bożym, poruszeniem Ducha Świętego. Rodzi się on z rozważania brzydoty grzechu lub lęku przed wiecznym potępieniem i innymi karami, które grożą grzesznikowi (żal ze strachu). Takie poruszenie sumienia może zapoczątkować wewnętrzną ewolucję, która pod działaniem łaski może zakończyć się rozgrzeszeniem sakramentalnym. Żal niedoskonały nie przynosi jednak przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do niego w sakramencie pokuty.”

Pamiętaj:

Warunki żalu doskonałego:
• Zachodzi niemożność skorzystania z indywidualnej spowiedzi
• Zrobienie szczegółowego rachunku sumienia
• Uznanie przed Bogiem swojej winy za popełnione grzechy
• Wyrażenie szczerego żalu za wszystkie grzechy, ciężkie i lekkie
• Wyrażenie mocnego postanowienia przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej
• Spełnienie aktu pobożności lub miłości bliźniego jako formy zadośćuczynienia (np. modlitwa)
• Przystąpienie w najbliższym możliwym terminie do spowiedzi sakramentalnej” (4)

Żródła:
1. Nota Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii, 20.03.2020 r. – http://www.penitenzieria.va/content/dam/penitenzieriaapostolica/magistero-e-biblioteca-di-testi/nota2/NOTA%20Polski.pdf
2. List ze wskazaniami duszpasterskimi metropolity krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na ostatni etap Wielkiego Postu
3. Katechizm Kościoła Katolickiego wyd. Pallotinum 1994
4. ks. dr hab. Krzysztof Gryz – „Żal doskonały a spowiedź sakramentalna” https://diecezja.pl/aktualnosci/zal-doskonaly-a-spowiedz-sakramentalna/